Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.pl

Dodano 2014-03-12


POŻARY TRAW I NIEUŻYTKÓW 2014

Od początku 2014r. jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu jeleniogórskiego uczestniczyły w gaszeniu 229  pożarów traw i nieużytków !!!

Liczba ta stanowi aż 40% wszystkich wyjazdów (564) od początku roku. Od 1 do 11 marca strażacy ugasili 85 pożarów traw i nieużytków. Za oknami mamy wspaniałą pogodę, świeci słońce i jak na zimę jest wyjątkowo ciepło. Cieszmy się tak piękną aurą i nie niszczmy otaczającej nas przyrody wypalając trawy i nieużytki !!!

 

A P E L
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
w Jeleniej Górze
apeluje do WSZYSTKICH o przyłączenie się do działań zmierzających do zwalczania
i zminimalizowania procederu
wypalania roślinności w okresie wiosennym!!!

WYPALANIE TRAW W ŚWIETLE PRAWA
Wypalanie traw oprócz tego, że jest naprawdę niebezpieczne, jest też niedozwolone. Określa to m.in.: USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2009r. nr 151, poz. 1220):

Art. 124.
Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.

Art. 131.
Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary podlega karze aresztu albo grzywny.

Ponadto Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010r. Nr 109, poz. 719) również zabrania wypalania:

§ 4.
W obiektach i na terenach przyległych do nich zabronione jest rozpalanie ognia lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu
umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów.
§ 40.
W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, w szczególności:
1)    rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu;
2)    palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi;
 § 43.
Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997r. Nr 88 poz. 553 z późniejszymi zmianami) reguluje kwestie związane z karą jaka może zostać orzeczona za przestępstwo:

Art. 163.
§ 1. Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
§ 4. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 164.
§ 1. Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

DLACZEGO NIE WOLNO WYPALAĆ TRAW

Wypalanie traw i zarośli jest prawnie zabronione! Jest to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska. Wbrew pozorom, wypalanie nie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie – przynosi jedynie szkody dla przyrody, jak i samego człowieka, jest bardzo niebezpieczne.

• Co roku w pożarach wywołanych przez podpalaczy traw giną ludzie - najczęściej ci, którzy podejmują się wypalania.
• Wypalanie traw zabija zwierzęta. Śmierć w płomieniach czyha na ptaki. Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków gnieżdżących się na ziemi lub w strefie krzewów. Palą się również gniazda już zasiedlone, a zatem z jajeczkami lub pisklętami.
• Dym uniemożliwia pszczołom, trzmielom oblatywanie łąk. Owady te giną w płomieniach, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin.
• Giną zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się w zasięgu pożaru, ponieważ tracą orientację w dymie, ulegają zaczadzeniu. Dotyczy to również dużych zwierząt leśnych, takich jak sarny, jelenie czy dziki.
• Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren.
• W płomieniach lub na skutek podwyższonej temperatury ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych: płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie).
• Przy wypalaniu giną mrówki. Jedna ich kolonia może zniszczyć do 4 milionów szkodliwych owadów rocznie. Mrówki zjadając resztki roślinne i zwierzęce ułatwiają rozkład masy organicznej oraz wzbogacają warstwę próchnicy, przewietrzają glebę. Podobnymi sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami są biedronki, zjadające mszyce.
• Ogień uśmierca wiele pożytecznych zwierząt bezkręgowych, m.in.dżdżownice (które mają pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej właściwości), pająki, wije, owady (drapieżne i pasożytnicze).
Po ż a r y     w z n i e c o n e     p o d p a l e n i e m    t r a w     s ą    g ł ów n y m    i n a j n i e b e z p i e c z n i e j s z y m   zagrożeniem dla naszych lasów. Ogień szybko ogarnia ogromne połacie drzewostanów, doszczętnie niszcząc trwające od wieków działanie przyrody. Już w tym roku zanotowaliśmy w powiecie jeleniogórskim 5 pożarów na terenach leśnych spowodowanych przeniesieniem ognia z terenów niezalesionych.


PODPALACZE BEZ DOPŁAT UNIJNYCH

Rolnikom wypalającym trawy przypominamy o tym, że po akcesji Polski z Unią Europejską producent rolny będzie mógł uzyskać dopłaty do gruntów rolnych, warunki i tryb ich uzyskania określa ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40 z późniejszymi zmianami). Art.2. ust.1. stanowi: ,,… producentowi rolnemu, przysługują płatności na będące w jej posiadaniu grunty rolne utrzymywane w dobrej kulturze rolnej, przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska, zwane dalej gruntami rolnymi”. Oznacza to iż na grunty wypalane nie zostanie przyznana dopłata.

 

CO MOŻESZ ZROBIĆ?
Zawsze możesz zwrócić uwagę podpalaczowi. Jednak b e z p i e c z n i e j s z y m  i  s k u t e c z n i e j s z y m   s p o s o b e m  j e s t poinformowanie straży pożarnej i policji. Dzwoń pod numer 998 – Państwowa Straż Pożarna i 997 – Policja.

tekst: st. kpt. Andrzej Ciosk, foto: Paweł Michałkiewicz „Jelenia Góra 998”